โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 2 6 1 5 29
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 13.33 % 2.22 % 11.11 % 64.44 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 1 3 32 2 7 103
ร้อยละ 0.68 % 2.03 % 21.62 % 1.35 % 4.73 % 69.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 3 5 38 3 12 132
ร้อยละ 1.55 % 2.59 % 19.69 % 1.55 % 6.22 % 68.39 %

193 : 3 , 5 , 38 , 3 , 12 , 132...1.55 , 2.59 , 19.69 , 1.55 , 6.22 , 68.39 = 61 : 31.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61%

Powered By www.thaieducation.net