โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 29
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 0 0 13 8 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.35 % 5.76 % 0.00 % 84.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 2 0 17 8 0 147
ร้อยละ 1.15 % 0.00 % 9.77 % 4.60 % 0.00 % 84.48 %

174 : 2 , 0 , 17 , 8 , 0 , 147...1.15 , 0.00 , 9.77 , 4.60 , 0.00 , 84.48 = 27 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52%

Powered By www.thaieducation.net