โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 14 2 5 0 0 52
ร้อยละ 19.18 % 2.74 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 71.23 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 18 10 38 0 0 136
ร้อยละ 8.91 % 4.95 % 18.81 % 0.00 % 0.00 % 67.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 9 1 28 0 0 47
ร้อยละ 10.59 % 1.18 % 32.94 % 0.00 % 0.00 % 55.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 41 13 71 0 0 235
ร้อยละ 11.39 % 3.61 % 19.72 % 0.00 % 0.00 % 65.28 %

275 : 32 , 12 , 43 , 0 , 0 , 188...11.64 , 4.36 , 15.64 , 0.00 , 0.00 , 68.36 = 87 : 31.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72%

Powered By www.thaieducation.net