โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 8 4 8 13 11 23
ร้อยละ 11.94 % 5.97 % 11.94 % 19.40 % 16.42 % 34.33 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 18 8 33 26 16 184
ร้อยละ 6.32 % 2.81 % 11.58 % 9.12 % 5.61 % 64.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 26 12 41 39 27 207
ร้อยละ 7.39 % 3.41 % 11.65 % 11.08 % 7.67 % 58.81 %

352 : 26 , 12 , 41 , 39 , 27 , 207...7.39 , 3.41 , 11.65 , 11.08 , 7.67 , 58.81 = 145 : 41.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.19%

Powered By www.thaieducation.net