โรงเรียนบ้านลำทับ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
186
จำนวน(คน) 1 1 10 2 7 165
ร้อยละ 0.54 % 0.54 % 5.38 % 1.08 % 3.76 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
987
จำนวน(คน) 2 3 28 5 16 933
ร้อยละ 0.20 % 0.30 % 2.84 % 0.51 % 1.62 % 94.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1173 คน
จำนวน(คน) 3 4 38 7 23 1098
ร้อยละ 0.26 % 0.34 % 3.24 % 0.60 % 1.96 % 93.61 %

1173 : 3 , 4 , 38 , 7 , 23 , 1098...0.26 , 0.34 , 3.24 , 0.60 , 1.96 , 93.61 = 75 : 6.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39%

Powered By www.thaieducation.net