โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
283
จำนวน(คน) 12 13 12 10 15 221
ร้อยละ 4.24 % 4.59 % 4.24 % 3.53 % 5.30 % 78.09 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 60 45 57 16 71 1087
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 4.27 % 1.20 % 5.31 % 81.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1619 คน
จำนวน(คน) 72 58 69 26 86 1308
ร้อยละ 4.45 % 3.58 % 4.26 % 1.61 % 5.31 % 80.79 %

1619 : 72 , 58 , 69 , 26 , 86 , 1308...4.45 , 3.58 , 4.26 , 1.61 , 5.31 , 80.79 = 311 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net