โรงเรียนบ้านเนินพยอม (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 10 0 1 0 0 10
ร้อยละ 47.62 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 47
ร้อยละ 7.02 % 1.75 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 14 1 6 0 0 57
ร้อยละ 17.95 % 1.28 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %

78 : 14 , 1 , 6 , 0 , 0 , 57...17.95 , 1.28 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 73.08 = 21 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net