โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 8
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 15 1 3 1 0 31
ร้อยละ 29.41 % 1.96 % 5.88 % 1.96 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 10 0 4 0 0 19
ร้อยละ 30.30 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 57.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 27 1 9 2 0 58
ร้อยละ 27.84 % 1.03 % 9.28 % 2.06 % 0.00 % 59.79 %

64 : 17 , 1 , 5 , 2 , 0 , 39...26.56 , 1.56 , 7.81 , 3.13 , 0.00 , 60.94 = 25 : 39.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21%

Powered By www.thaieducation.net