โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 34
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 2 16 1 0 108
ร้อยละ 1.55 % 1.55 % 12.40 % 0.78 % 0.00 % 83.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 46
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 4 3 20 1 0 188
ร้อยละ 1.85 % 1.39 % 9.26 % 0.46 % 0.00 % 87.04 %

167 : 3 , 3 , 18 , 1 , 0 , 142...1.80 , 1.80 , 10.78 , 0.60 , 0.00 , 85.03 = 25 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net