โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 0 1 5 1 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.93 % 4.63 % 0.93 % 0.00 % 93.52 %

78 : 0 , 1 , 5 , 1 , 0 , 71...0.00 , 1.28 , 6.41 , 1.28 , 0.00 , 91.03 = 7 : 8.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48%

Powered By www.thaieducation.net