โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 1 2 1 24
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 6 14 5 9 75
ร้อยละ 5.22 % 5.22 % 12.17 % 4.35 % 7.83 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 1 1 6 1 7 26
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 14.29 % 2.38 % 16.67 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 10 9 21 8 17 125
ร้อยละ 5.26 % 4.74 % 11.05 % 4.21 % 8.95 % 65.79 %

148 : 9 , 8 , 15 , 7 , 10 , 99...6.08 , 5.41 , 10.14 , 4.73 , 6.76 , 66.89 = 49 : 33.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21%

Powered By www.thaieducation.net