โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 10 3 0 0 41
ร้อยละ 5.26 % 17.54 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 10 3 0 0 58
ร้อยละ 5.33 % 13.33 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 7 23 6 0 0 119
ร้อยละ 4.52 % 14.84 % 3.87 % 0.00 % 0.00 % 76.77 %

132 : 7 , 20 , 6 , 0 , 0 , 99...5.30 , 15.15 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 33 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23%

Powered By www.thaieducation.net