โรงเรียนบ้านท่าสะแก (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 30
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 10 4 9 0 0 136
ร้อยละ 6.29 % 2.52 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 66
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 92.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 17 5 13 0 0 232
ร้อยละ 6.37 % 1.87 % 4.87 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %

196 : 13 , 5 , 12 , 0 , 0 , 166...6.63 , 2.55 , 6.12 , 0.00 , 0.00 , 84.69 = 30 : 15.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net