โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 33 8 5 8 3 56
ร้อยละ 29.20 % 7.08 % 4.42 % 7.08 % 2.65 % 49.56 %
ระดับประถมศึกษา
254
จำนวน(คน) 27 21 34 9 18 145
ร้อยละ 10.63 % 8.27 % 13.39 % 3.54 % 7.09 % 57.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 7 0 16 0 4 54
ร้อยละ 8.64 % 0.00 % 19.75 % 0.00 % 4.94 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 448 คน
จำนวน(คน) 67 29 55 17 25 255
ร้อยละ 14.96 % 6.47 % 12.28 % 3.79 % 5.58 % 56.92 %

367 : 60 , 29 , 39 , 17 , 21 , 201...16.35 , 7.90 , 10.63 , 4.63 , 5.72 , 54.77 = 166 : 45.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 448 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08%

Powered By www.thaieducation.net