โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 44
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 13 7 10 0 0 53
ร้อยละ 15.66 % 8.43 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 63.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 34
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 19 8 13 0 0 131
ร้อยละ 11.11 % 4.68 % 7.60 % 0.00 % 0.00 % 76.61 %

131 : 16 , 8 , 10 , 0 , 0 , 97...12.21 , 6.11 , 7.63 , 0.00 , 0.00 , 74.05 = 34 : 25.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39%

Powered By www.thaieducation.net