โรงเรียนวัดพรหมเกษร (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 17
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 6 11 1 0 48
ร้อยละ 2.94 % 8.82 % 16.18 % 1.47 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 1 11 1 0 34
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 22.92 % 2.08 % 0.00 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 6 9 22 3 0 99
ร้อยละ 4.32 % 6.47 % 15.83 % 2.16 % 0.00 % 71.22 %

91 : 5 , 8 , 11 , 2 , 0 , 65...5.49 , 8.79 , 12.09 , 2.20 , 0.00 , 71.43 = 26 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78%

Powered By www.thaieducation.net