โรงเรียนบ้านธารชะอม (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 19 0 0 0 0
ร้อยละ 26.92 % 73.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 22 55 0 0 0 0
ร้อยละ 28.57 % 71.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 7 20 0 0 0 0
ร้อยละ 25.93 % 74.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 36 94 0 0 0 0
ร้อยละ 27.69 % 72.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

103 : 29 , 74 , 0 , 0 , 0 , 0...28.16 , 71.84 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 103 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net