โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 5 3 7 3 7 128
ร้อยละ 3.27 % 1.96 % 4.58 % 1.96 % 4.58 % 83.66 %
ระดับประถมศึกษา
364
จำนวน(คน) 12 15 13 10 10 304
ร้อยละ 3.30 % 4.12 % 3.57 % 2.75 % 2.75 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 517 คน
จำนวน(คน) 17 18 20 13 17 432
ร้อยละ 3.29 % 3.48 % 3.87 % 2.51 % 3.29 % 83.56 %

517 : 17 , 18 , 20 , 13 , 17 , 432...3.29 , 3.48 , 3.87 , 2.51 , 3.29 , 83.56 = 85 : 16.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net