โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 10
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 7 1 5 3 0 28
ร้อยละ 15.91 % 2.27 % 11.36 % 6.82 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 8 2 6 5 0 38
ร้อยละ 13.56 % 3.39 % 10.17 % 8.47 % 0.00 % 64.41 %

59 : 8 , 2 , 6 , 5 , 0 , 38...13.56 , 3.39 , 10.17 , 8.47 , 0.00 , 64.41 = 21 : 35.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59%

Powered By www.thaieducation.net