โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
273
จำนวน(คน) 23 15 41 17 0 177
ร้อยละ 8.42 % 5.49 % 15.02 % 6.23 % 0.00 % 64.84 %
ระดับประถมศึกษา
860
จำนวน(คน) 76 63 151 70 0 500
ร้อยละ 8.84 % 7.33 % 17.56 % 8.14 % 0.00 % 58.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1133 คน
จำนวน(คน) 99 78 192 87 0 677
ร้อยละ 8.74 % 6.88 % 16.95 % 7.68 % 0.00 % 59.75 %

1133 : 99 , 78 , 192 , 87 , 0 , 677...8.74 , 6.88 , 16.95 , 7.68 , 0.00 , 59.75 = 456 : 40.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 456 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25%

Powered By www.thaieducation.net