โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 1
ร้อยละ 75.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 6
ร้อยละ 53.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 19 คน
จำนวน(คน) 11 0 1 0 0 7
ร้อยละ 57.89 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 36.84 %

19 : 11 , 0 , 1 , 0 , 0 , 7...57.89 , 0.00 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 36.84 = 12 : 63.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16%

Powered By www.thaieducation.net