โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 6
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 2 1 4 3 0 25
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 11.43 % 8.57 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 4 2 6 4 0 31
ร้อยละ 8.51 % 4.26 % 12.77 % 8.51 % 0.00 % 65.96 %

47 : 4 , 2 , 6 , 4 , 0 , 31...8.51 , 4.26 , 12.77 , 8.51 , 0.00 , 65.96 = 16 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net