โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 0 0 4 34
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.26 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 0 0 0 3 97
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.91 % 94.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 0 0 0 3 60
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 7 0 0 0 10 191
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.81 % 91.83 %

142 : 4 , 0 , 0 , 0 , 7 , 131...2.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 4.93 , 92.25 = 11 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.17%

Powered By www.thaieducation.net