โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 7 2 1 0 27
ร้อยละ 7.50 % 17.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 4 21 21 0 0 102
ร้อยละ 2.70 % 14.19 % 14.19 % 0.00 % 0.00 % 68.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 47
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 11 31 23 1 0 176
ร้อยละ 4.55 % 12.81 % 9.50 % 0.41 % 0.00 % 72.73 %

188 : 7 , 28 , 23 , 1 , 0 , 129...3.72 , 14.89 , 12.23 , 0.53 , 0.00 , 68.62 = 59 : 31.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net