โรงเรียนสันโป่งวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรรณพัชร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 15
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 0 3 1 3 45
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 5.66 % 1.89 % 5.66 % 84.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 50
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 3.57 % 1.79 % 3.57 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 5 5 110
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 84.62 %

74 : 4 , 0 , 3 , 4 , 3 , 60...5.41 , 0.00 , 4.05 , 5.41 , 4.05 , 81.08 = 14 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net