โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 17 8 6 0 0 95
ร้อยละ 13.49 % 6.35 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 75.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 4 6 0 0 47
ร้อยละ 3.39 % 6.78 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 22 13 13 0 0 159
ร้อยละ 10.63 % 6.28 % 6.28 % 0.00 % 0.00 % 76.81 %

148 : 20 , 9 , 7 , 0 , 0 , 112...13.51 , 6.08 , 4.73 , 0.00 , 0.00 , 75.68 = 36 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19%

Powered By www.thaieducation.net