โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 27
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 6 5 0 0 92
ร้อยละ 6.36 % 5.45 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 10 7 6 0 0 119
ร้อยละ 7.04 % 4.93 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 83.80 %

142 : 10 , 7 , 6 , 0 , 0 , 119...7.04 , 4.93 , 4.23 , 0.00 , 0.00 , 83.80 = 23 : 16.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20%

Powered By www.thaieducation.net