โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 1 2 1 21
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 8 4 7 6 2 81
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 6.48 % 5.56 % 1.85 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 5 8 8 3 102
ร้อยละ 7.35 % 3.68 % 5.88 % 5.88 % 2.21 % 75.00 %

136 : 10 , 5 , 8 , 8 , 3 , 102...7.35 , 3.68 , 5.88 , 5.88 , 2.21 , 75.00 = 34 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net