โรงเรียนบ้านปลาหลาย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 36
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 0 1 11 1 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.88 % 9.65 % 0.88 % 0.00 % 88.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 50
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 4 1 14 1 0 187
ร้อยละ 1.93 % 0.48 % 6.76 % 0.48 % 0.00 % 90.34 %

153 : 2 , 1 , 12 , 1 , 0 , 137...1.31 , 0.65 , 7.84 , 0.65 , 0.00 , 89.54 = 16 : 10.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66%

Powered By www.thaieducation.net