โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 1 2 6 5 37
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 3.57 % 10.71 % 8.93 % 66.07 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 7 7 23 11 15 98
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 14.29 % 6.83 % 9.32 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 10 1 10 2 6 74
ร้อยละ 9.71 % 0.97 % 9.71 % 1.94 % 5.83 % 71.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 22 9 35 19 26 209
ร้อยละ 6.88 % 2.81 % 10.94 % 5.94 % 8.13 % 65.31 %

217 : 12 , 8 , 25 , 17 , 20 , 135...5.53 , 3.69 , 11.52 , 7.83 , 9.22 , 62.21 = 82 : 37.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net