โรงเรียนบ้านสาหร่าย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 0 3 0 20
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 1 4 8 3 0 63
ร้อยละ 1.27 % 5.06 % 10.13 % 3.80 % 0.00 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 7 0 93
ร้อยละ 4.84 % 5.65 % 8.87 % 5.65 % 0.00 % 75.00 %

107 : 4 , 6 , 8 , 6 , 0 , 83...3.74 , 5.61 , 7.48 , 5.61 , 0.00 , 77.57 = 24 : 22.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net