โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 8 6 4 3 4 45
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 5.71 % 4.29 % 5.71 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 9 7 5 3 4 64
ร้อยละ 9.78 % 7.61 % 5.43 % 3.26 % 4.35 % 69.57 %

92 : 9 , 7 , 5 , 3 , 4 , 64...9.78 , 7.61 , 5.43 , 3.26 , 4.35 , 69.57 = 28 : 30.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net