โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 4 6 0 0 35
ร้อยละ 6.25 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 6 3 6 1 0 24
ร้อยละ 15.00 % 7.50 % 15.00 % 2.50 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 10 7 13 1 1 69
ร้อยละ 9.90 % 6.93 % 12.87 % 0.99 % 0.99 % 68.32 %

61 : 4 , 4 , 7 , 0 , 1 , 45...6.56 , 6.56 , 11.48 , 0.00 , 1.64 , 73.77 = 16 : 26.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.68%

Powered By www.thaieducation.net