โรงเรียนบ้านขอนแป้น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 4 2 1 0 21
ร้อยละ 20.00 % 11.43 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 17 7 4 4 0 76
ร้อยละ 15.74 % 6.48 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 24 11 6 5 0 97
ร้อยละ 16.78 % 7.69 % 4.20 % 3.50 % 0.00 % 67.83 %

143 : 24 , 11 , 6 , 5 , 0 , 97...16.78 , 7.69 , 4.20 , 3.50 , 0.00 , 67.83 = 46 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17%

Powered By www.thaieducation.net