โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 26
ร้อยละ 14.71 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 10 2 8 0 1 91
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 7.14 % 0.00 % 0.89 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 45
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 17 5 14 0 1 162
ร้อยละ 8.54 % 2.51 % 7.04 % 0.00 % 0.50 % 81.41 %

146 : 15 , 4 , 9 , 0 , 1 , 117...10.27 , 2.74 , 6.16 , 0.00 , 0.68 , 80.14 = 29 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59%

Powered By www.thaieducation.net