โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 3 11 8 1 0 97
ร้อยละ 2.50 % 9.17 % 6.67 % 0.83 % 0.00 % 80.83 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 35 36 63 10 1 320
ร้อยละ 7.53 % 7.74 % 13.55 % 2.15 % 0.22 % 68.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 9 24 10 5 0 169
ร้อยละ 4.15 % 11.06 % 4.61 % 2.30 % 0.00 % 77.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 47 71 81 16 1 586
ร้อยละ 5.86 % 8.85 % 10.10 % 2.00 % 0.12 % 73.07 %

585 : 38 , 47 , 71 , 11 , 1 , 417...6.50 , 8.03 , 12.14 , 1.88 , 0.17 , 71.28 = 168 : 28.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 216 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93%

Powered By www.thaieducation.net