โรงเรียนบ้านตรอย (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 3 0 2 0 4
ร้อยละ 18.18 % 27.27 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 3 3 0 4 32
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 6.52 % 0.00 % 8.70 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 6 6 3 2 4 36
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 5.26 % 3.51 % 7.02 % 63.16 %

57 : 6 , 6 , 3 , 2 , 4 , 36...10.53 , 10.53 , 5.26 , 3.51 , 7.02 , 63.16 = 21 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net