โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 0 5 1 41
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 0.00 % 9.62 % 1.92 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 12 3 11 15 14 96
ร้อยละ 7.95 % 1.99 % 7.28 % 9.93 % 9.27 % 63.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 3 0 6 3 6 73
ร้อยละ 3.30 % 0.00 % 6.59 % 3.30 % 6.59 % 80.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 19 4 17 23 21 210
ร้อยละ 6.46 % 1.36 % 5.78 % 7.82 % 7.14 % 71.43 %

203 : 16 , 4 , 11 , 20 , 15 , 137...7.88 , 1.97 , 5.42 , 9.85 , 7.39 , 67.49 = 66 : 32.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net