โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 5 1 2 2 39
ร้อยละ 5.77 % 9.62 % 1.92 % 3.85 % 3.85 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 8 3 2 1 103
ร้อยละ 4.10 % 6.56 % 2.46 % 1.64 % 0.82 % 84.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 8 13 4 4 3 142
ร้อยละ 4.60 % 7.47 % 2.30 % 2.30 % 1.72 % 81.61 %

174 : 8 , 13 , 4 , 4 , 3 , 142...4.60 , 7.47 , 2.30 , 2.30 , 1.72 , 81.61 = 32 : 18.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net