โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
323
จำนวน(คน) 40 29 32 7 1 214
ร้อยละ 12.38 % 8.98 % 9.91 % 2.17 % 0.31 % 66.25 %
ระดับประถมศึกษา
1172
จำนวน(คน) 85 76 193 8 2 808
ร้อยละ 7.25 % 6.48 % 16.47 % 0.68 % 0.17 % 68.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1495 คน
จำนวน(คน) 125 105 225 15 3 1022
ร้อยละ 8.36 % 7.02 % 15.05 % 1.00 % 0.20 % 68.36 %

1495 : 125 , 105 , 225 , 15 , 3 , 1022...8.36 , 7.02 , 15.05 , 1.00 , 0.20 , 68.36 = 473 : 31.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 473 คน คิดเป็นร้อยละ 31.64%

Powered By www.thaieducation.net