โรงเรียนสวนป่าองค์พระ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 8
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 4 0 5 4 1 53
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 7.46 % 5.97 % 1.49 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 6 2 5 6 1 61
ร้อยละ 7.41 % 2.47 % 6.17 % 7.41 % 1.23 % 75.31 %

81 : 6 , 2 , 5 , 6 , 1 , 61...7.41 , 2.47 , 6.17 , 7.41 , 1.23 , 75.31 = 20 : 24.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69%

Powered By www.thaieducation.net