โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 95.16 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 8 8 2 8 0 166
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 1.04 % 4.17 % 0.00 % 86.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 69
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 0.00 % 1.39 % 0.00 % 95.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 10 10 2 10 0 294
ร้อยละ 3.07 % 3.07 % 0.61 % 3.07 % 0.00 % 90.18 %

254 : 9 , 9 , 2 , 9 , 0 , 225...3.54 , 3.54 , 0.79 , 3.54 , 0.00 , 88.58 = 29 : 11.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.82%

Powered By www.thaieducation.net