โรงเรียนวัดโมคลาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 4 0 4 3 82
ร้อยละ 1.06 % 4.26 % 0.00 % 4.26 % 3.19 % 87.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 1 5 0 4 3 126
ร้อยละ 0.72 % 3.60 % 0.00 % 2.88 % 2.16 % 90.65 %

139 : 1 , 5 , 0 , 4 , 3 , 126...0.72 , 3.60 , 0.00 , 2.88 , 2.16 , 90.65 = 13 : 9.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35%

Powered By www.thaieducation.net