โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 7 12 1 0 0 26
ร้อยละ 15.22 % 26.09 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 6 7 0 0 105
ร้อยละ 3.28 % 4.92 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 11 18 8 0 0 131
ร้อยละ 6.55 % 10.71 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 77.98 %

168 : 11 , 18 , 8 , 0 , 0 , 131...6.55 , 10.71 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 77.98 = 37 : 22.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net