โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 7 3 3 0 41
ร้อยละ 1.82 % 12.73 % 5.45 % 5.45 % 0.00 % 74.55 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 7 11 26 7 0 101
ร้อยละ 4.61 % 7.24 % 17.11 % 4.61 % 0.00 % 66.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 8 18 29 10 0 142
ร้อยละ 3.86 % 8.70 % 14.01 % 4.83 % 0.00 % 68.60 %

207 : 8 , 18 , 29 , 10 , 0 , 142...3.86 , 8.70 , 14.01 , 4.83 , 0.00 , 68.60 = 65 : 31.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40%

Powered By www.thaieducation.net