โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 15
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 15 16 16 4 0 92
ร้อยละ 10.49 % 11.19 % 11.19 % 2.80 % 0.00 % 64.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 14 6 9 0 1 56
ร้อยละ 16.28 % 6.98 % 10.47 % 0.00 % 1.16 % 65.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 31 24 27 4 1 163
ร้อยละ 12.40 % 9.60 % 10.80 % 1.60 % 0.40 % 65.20 %

164 : 17 , 18 , 18 , 4 , 0 , 107...10.37 , 10.98 , 10.98 , 2.44 , 0.00 , 65.24 = 57 : 34.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80%

Powered By www.thaieducation.net