โรงเรียนบ้านน้ำคำ (สพป.สุรินทร์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สายทอง(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 3 3 8 3 4
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 11.11 % 29.63 % 11.11 % 14.81 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 28 7 8 32 10 44
ร้อยละ 21.71 % 5.43 % 6.20 % 24.81 % 7.75 % 34.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 34 10 11 40 13 48
ร้อยละ 21.79 % 6.41 % 7.05 % 25.64 % 8.33 % 30.77 %

156 : 34 , 10 , 11 , 40 , 13 , 48...21.79 , 6.41 , 7.05 , 25.64 , 8.33 , 30.77 = 108 : 69.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23%

Powered By www.thaieducation.net