โรงเรียนวัดพรุพ้อ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 3 6 3 0 29
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 13.64 % 6.82 % 0.00 % 65.91 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 8 6 20 1 0 87
ร้อยละ 6.56 % 4.92 % 16.39 % 0.82 % 0.00 % 71.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 11 9 26 4 0 116
ร้อยละ 6.63 % 5.42 % 15.66 % 2.41 % 0.00 % 69.88 %

166 : 11 , 9 , 26 , 4 , 0 , 116...6.63 , 5.42 , 15.66 , 2.41 , 0.00 , 69.88 = 50 : 30.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.12%

Powered By www.thaieducation.net