โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 4
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 37
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 35
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 76
ร้อยละ 5.68 % 0.00 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %

47 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 41...6.38 , 0.00 , 6.38 , 0.00 , 0.00 , 87.23 = 6 : 12.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net