โรงเรียนบ้านหนองดู่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 39
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 50
ร้อยละ 4.92 % 4.92 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %

61 : 3 , 3 , 5 , 0 , 0 , 50...4.92 , 4.92 , 8.20 , 0.00 , 0.00 , 81.97 = 11 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03%

Powered By www.thaieducation.net